eikeberget

Logg inn

Logg inn
English 
eikeberget

Logg inn

Logg inn
English 
eikeberget
English 
eikeberget

Ny ventilasjon til alle i Eikeberget

Ventilasjon3

Kjære naboer

Først vil styretleder, på vegne av styret, beklage at det har vært lite info vedr. oppstart og progresjon når det gjelder ny ventilasjon. Beklager!

Oppstart er satt til 19. august. Grunnen for den utsatte starten er feil som er oppdaget i kontrakten, som har måtte bli rettet slik at vi får det som i utgangspunktet er avtalt for inngåelse av avtalen.
Grunnet ny kontrakt og sommerferier, har oppstart blitt utsatt. 

Inngrep i Leiligheten:
Entreprnøren (Br. Lie) har denne info vedr. inngrep i leilighetene:
De gamle rørene for utluft vil bli gjenbrukt. Disse vil ikke bli fjernet med mindre rørene MÅ byttes.
Nye rør for tilluft vil bli lagt opp, med nye innkassinger sammen med de gamle innkassingene.
Der tak må åpnes på bad, er vi forsikret om at takene vil bli bygget tlbake slik de var før inngripen.
De leilighetene som har 2 etasjer, vil det bli utført kjerneboring mellom etasjene.

Hvor starter arbeidet?
Arbeidet vil starte i øvre Elgefaret (Elgefaret 3) og vil jobbe seg ferdig med Elgefaret før arbeidet fortsetter videre opp i Hjortestien.
Prioriteringen er satt av styret ut i fra hvor det er kommet flest henvendelser på helt eller delvis defekt ventilasjon, samt at utføringen må gjøres systematisk.
Se bilde øverst på siden for visualisering.

Hva må jeg som beboer gjøre etter at arbeid er ferdig?
Etter at Br. Lie er ferdig, anbefaler vi å gå over ens egen leilighet. Dersom det er arbeid som ikke er utført skikkelig, eller at det er gjort skade på leiligheten må styret få beskjed snarest slik at dette kan tas videre med Br. Lie.
Styret ønsker også å ta stikkprøver underveis ved å være med på tilfeldige befaringer for å se at arbeidet er utført slik vi ønsker.

Oppdatering underveis:
Bate og Br. Lie vil ha progresjonsmøter hver 2. uke under prosjektet.
Progresjonen vil rapporteres videre til styret.
Denne infoen vil bli videreformidlet til boretslaget gjennom nettsidene våre.

Ventilasjon og Inneklima:
Vi har mottatt klager om at leilighetene ikke er tette. Flexit har påpekt at leilighetene ikke skal være tette, men heller "puste". Dette er viktig for å opprettholde et godt inneklima.
Hvis noen har spørsmål om dette, vennligst ta kontakt, så vil vi gjerne gi mer informasjon.

Prosjektets Fordeler:
For de som opplever problemer med kondens eller fuktighet i leilighetene på grunn av dårlig inneklima eller kuldebroer, vil dette prosjektet være til stor hjelp.

Generalforsamling og Vedtektsendringer:
Det vil bli foreslått vedtektsendringer på neste generalforsamling angående et nytt ventilasjonssystem. Det er viktig at alle tar del i denne beslutningsprosessen.

Vedlikehold og Ansvar:
Vi minner om at vedlikehold av ventilasjonssystemet er beboers ansvar. Det er viktig å sørge for at filteret blir byttet årlig for å opprettholde systemets effektivitet. De som slår av ventilasjonen og dermed forårsaker skader i leilighetene, vil ikke få dekket renovasjon av styret. Vennligst slå av på eget ansvar og følg retningslinjene for vedlikehold.

Vi takker for deres oppmerksomhet og samarbeid. Hvis det er spørsmål eller bekymringer, ikke nøl med å ta kontakt med styret. Sammen kan vi sikre et trygt og trivelig sameie for alle.

Med vennlig hilsen,
[Styret]

 

FAQ:

Q: Når vil prosjektet starte opp?
A: Oppstart er satt til august 2024

Q: Hvordan påvirker dette min leilighet.
A: En del av leilighetene har blitt endret på eller renovert over tid. Brødrene Lie vil sammen med beboer finne den beste løsningen.

Q: Hva blir den totale kostnaden på prosjektet.
A: Når en går i gang med slike prosjekter, vil det alltid være noen ukjente faktorer.
     Sluttsummen slik den står i dag er på 20 millioner kroner inkl. mva. 
     Den totale kostnaden kan både gå noe opp og ned, avhengig av om de bruker mer rørdeler, mindre rørdeler eller andre ukjente faktorer.
     Styret har, gjennom Bate, tatt med de fleste eventualiteter med i beregningen når kontrakten for prosjektet er signert.

Q: Vil jeg kunne bruke ventilasjonen som varmekilde?
A: Ventilasjonen har ingen varmekilde integrert. Men til forskjell fra dagens avtrekksystem som trekker luft og varme ut av leilighetene,
     vil den nye ventilasjonen gjenvinne varmen som er i leilighetene slik at oppvarmingskostnadene blir mindre. Dersom en ønsker rimeligere oppvarmeing enn panelovn eller
     lignende må en innstallere varmepumpe. Se her for hvilket tilbud vi har fra ACsenteret på varmepumpe.

Presentasjon fra infomøte finner du her

Dersom det er flere spørsmål, send dem gjerne til styret@eikeberget.no
Nye spørsmål blir oppdatert på siden så fort vi har svar.