Felleskostnader opp 5% i 2023 / Common expenses up 5% in 2023

AW4K6819
Styret har vedtatt en +5% justering på felleskostnadene med virkning fra januar 2023.

De siste årene har flere kostnader økt betraktelig som blant annet rentekostnader, strømutgifter og ikke minst utvidet vedlikeholdsbehov som dukker opp etter hvert som vi fortsetter å kartlegge tilstanden på borettslaget.
På grunn av kostnadsendringer på tjenester som leveres til borettslaget, ser vi at det vil være uforsvarlig drift å ikke justere felleskostnadene for å oppveie.
 
Vi velger å være konservativ i justeringen for å minimere belastningen for andelseiere, men vi er forpliktet til å sørge for at økonomien i borettslaget blir ivaretatt.
På grunn av en svært moderat justering, vil det potensielt være behov for ytterligere justeringer i 2024 eller 2025.
Styret vil overvåke den økonomiske situasjonen nøye fremover. Det vil bli prioritert kritisk vedlikehold i årene som kommer for å ikke belaste økonomien med store engangsløft. 

INFO IN ENGLISH
 
The board has decided a +5% adjustment on the common expenses, starting januar 2023.
 
The last years, several expenses has increased. Interests, electricity a big need of maintenance of our buildings that shoes up. Based on the change in costs of services that is gives to us, it would be unresponsible not to ajust the common expenses.
 
We choose to be conservative in the adjustment to minimize the load of expenses of the unit owners, but we are obligated to make shure the economy of the housing association is taken care of. Based on a smaller adjustment this year, we potentially have to do an increase in 2024 and 2025 as well.
The board will monitor the economic situation in the time a head.
Wi will prioritize crtitical maintenance I the years coming, to ensure we don´t load our economy with larger one time expenses.